Personuppgiftspolicy

Bondens El drivs av LRF Samköp AB. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

LRF Samköp, org. nr 556043-8771, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar om dig avseende Bondens El. Om du ingår avtal i egenskap av företrädare för en näringsidkare kommer vi även att behandla personuppgifter rörande kontaktpersoner m.fl. för näringsidkaren. 

Notera att vi vid olika tillfällen kan lämna ytterligare information om behandling av personuppgifter. Vi kan också komma att be om ditt samtycke för viss behandling. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer vi på lämpligt sätt meddela dig om det. 

Rättslig grund 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås (om du är konsument), när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss, t.ex. enligt ellagen (1997:857), eller med stöd av en intresseavvägning. 

Om du blir kund till Bondens El, eller om du har samtyckt till marknadsföring, kommer vi också att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig genom e-post. 

Ändamål 

Personuppgifter kommer att behandlas av oss för att uppfylla våra avtalsåtaganden, dvs. för att uppfylla vår del av elavtalet, för marknadsföringsändamål, kundsegmentering och för att genomföra kund- och marknadsanalyser, för att kontakta dig, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. 

Samtycke till marknadsföring

Rättslig grund för behandlingen är samtycke. Syftet med behandlingen är att skicka ut direktmarknadsföring så som exempelvis nyhetsbrev från LRF Samköp via e-post eller annat elektroniskt kommunikationsmedel samt, baserat på inköpshistorik, öppningsfrekvens och klickade länkar (s.k. kundsegmentering), skicka ut anpassad direktmarknadsföring av LRF Samköps och LRF Samköps samarbetspartners varor och tjänster. Om du inte vill erhålla marknadsföring via e-post kan du välja att inte lämna sådant samtycke, alternativt återkalla redan lämnat samtycke eller särskilt motsätta dig sådan behandling. Länk på nyhetsbrev erbjuder möjlighet att dra tillbaka tidigare givet samtycke. Du kan också kontakta kundservice. Vi kommer fortfarande att behandla din e-postadress för information (så som exempelvis avtalsförändringar, uppdateringar och nyheter) om ditt/dina elavtal. Den rättsliga grunden för den behandlingen är Avtal där du har ingått avtal med LRF Samköp om köp och/eller leverans av el via Bondens El.

Inhämtande av personuppgifter 

De flesta personuppgifter inhämtar vi från dig. Om du inte tillhandahåller personuppgifter vi efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för att uppfylla elavtalet, kan vi inte tillhandahålla tjänsterna till dig. Vi inhämtar även uppgifter från din tidigare elleverantör, LRF och våra samarbetspartners. Personuppgifter vi inhämtar är bl.a. namn, person-, organisationsnummer, kontakt-, adressuppgifter, anläggningsnummer, områdes-ID, dina inköp genom nyttjande av avtal, samt uppgift om eventuellt medlemskap i LRF. Därutöver kan personuppgifter lämnas till och inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av dina eller ditt bolags (om du är näringsidkare) ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register (t.ex. SPAR) för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med dig ska kunnafullgöras. 

Utlämnande av personuppgifter 

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part om det följer av lag. Vi kan även komma att lämna ut uppgifter till andra bolag inom LRF-koncernen. Vi kan vidare komma att, för ovan angivna ändamål, tillhandahålla personuppgifter till kontrakterade tjänsteleverantörer för dessas utförande av uppdrag för vår räkning. Uppgift om medlemskap i LRF och kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning lämnas ut till våra samarbetspartners för att de ska kunna erbjuda tjänster till medlemmar i LRF enligt avtal med LRF eller LRF Samköp.  

Vi lämnar bara ut ytterligare personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att du ska kunna använda en tjänst hos sådan tredje man som du själv angivit att du vill nyttja och det är nödvändigt för att sådan tjänst ska kunna nyttjas. Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring, exempelvis genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal eller andra lämpliga arrangemang. 

Om vi överför dina uppgifter utanför EU/EES-området kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för säkerställande av dina rättigheter och friheter, såsom genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal. Kopia av handlingar avseende sådana åtgärder kan erhållas vid förfrågan till vårt dataskyddsombud, se kontaktuppgifter längst ned i detta dokument. 

Lagringstid 

Dina personuppgifter sparas inte under länge tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas eller så länge lag kräver det. Det innebär exempelvis att uppgifter om ditt anläggningsnummer och områdes-ID, elförbrukning och fakturerat elpris samt andra fakturauppgifter sparas under den tid som du är elhandelskund och för en efterföljande period om ett 7 år, då vi enligt lag är skyldiga att spara sådana uppgifter. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter. Du kan även begära rättelse. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål. Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig  s.k. dataportabilitet. Om du har lämnat samtycke har du alltid rätt att återkalla samtycket. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker felaktigt eller i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. 

Vi behandlar i förekommande fall personuppgifter om annan än dig själv, t.ex. uppgifter om anställda, kontaktpersoner m.fl. (om du ingår elhandelsavtalet i egenskap av näringsidkare). Vi uppmanar dig att göra sådan person uppmärksam på detta och meddela oss om personen ifråga har invändningar eller frågor kring detta. 

Kontaktuppgifter 

Bondens El genom LRF Samköp AB, org. nr 556043-8771 
Dataskyddsombud: Rikard Karlström, rikard.karlstrom@lrfsamkop.se